Điều lệ Hiệp hội cảng biển Việt Nam

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI CẢNG BIỂN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-BNV
ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Cảng biển Việt nam (sửa đổi)

Chương I

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

ĐIỀU 1. Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (dưới đây gọi là Hiệp hội) là một tổ chức liên kết nghề nghiệp của các cảng biển, không phân biệt thành phần kinh tế, tự nguyện thành lập để cùng hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong công việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi kinh tế của các hội viên trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, khai thác cảng trên cơ sở đó hòa đồng, phối hợp và cộng tác với các hoạt động cùng loại của các đồng nghiệp trên thế giới.

ĐIỀU 2.
1 Hiệp hội Cảng biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo văn bản số 51/KTN ngày 05/01/1994 và tổ chức đại hội thành lập vào ngày 15/08/1994 căn cứ theo quyết định số 945-QĐ/TCCB-LĐ ngày 25/06/1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
2 Tên đầy đủ của Hiệp hội:
Tiếng Việt: Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
Tiếng Anh: Vietnam Seaports Association
Tên viết tắt: VPA
ĐIỀU 3. Hiệp hội có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và cơ quan đại diện tại Tp. Hải Phòng. Khi có yêu cầu và được Đại hội toàn thể hội viên nhất trí, Hiệp hội có thể mở cơ quan đại diện tại một số nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam. Khi có nhu cầu và được toàn thể hội viên nhất trí, được sự chấp thuận của Hiệp hội Cảng biển Quốc tế (International Association of Ports and Harbors – IAPH), và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Hiệp hội có thể đặt đại diện thường trú bên cạnh Hiệp hội Cảng biển Quốc tế.
ĐIỀU 4. Hiệp hội có tài khoản riêng, con dấu riêng; Hiệp hội có cờ và biểu tượng riêng được Đại hội toàn thể hội viên thông qua. Hiệp hội định kỳ phát hành bản tin nghiệp vụ nội bộ thông tin quản lý, kinh doanh, khai thác cảng và/hoặc phát hành tạp chí chuyên ngành và tổ chức các hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 5. Hiệp hội hoạt động theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và theo Điều lệ của Hiệp hội do Đại hội toàn thể hội viên nhất trí thông qua và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê chuẩn cho phép. Trong hoạt động nghiệp vụ của mình, Hiệp hội áp dụng các khuyến nghị nghề nghiệp, các mẫu chứng từ, hợp đồng, giấy tờ phổ biến rộng rãi và lưu hành trong các nước hội viên của Hiệp hội Cảng biển Quốc tế.

Chương II

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU 6. Hiệp hội phối hợp hoạt động của các Hội viên nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế,chính trị và nâng cao địa vị chính trị của các cảng biển Việt Nam, kiến tạo mối quan hệ hợp tác, liên kết hỗ trợ và giúp đỡ nhau giữa các đơn vị hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, khai thác cảng, góp phần nâng cao trình độ quản lý và tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa ở các cảng biển Việt Nam.
ĐIỀU 7. Hiệp hội tận dụng mọi điều kiện, phương tiện tổ chức để giúp hội viên nâng cao và cải tiến các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu xếp dỡ hàng hóa ngày một tăng thông qua các cảng biển và áp dụng các phương thức quản lý kinh tế mới.
ĐIỀU 8. Hiệp hội giúp đỡ hội viên trong việc đào tạo, bổ túc, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các bộ, công nhân, chuyên gia trẻ hoạt động trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh khai thác cảng để đáp ứng yêu cầu về nghề nghiệp của các đồng nghiệp trên thế giới.

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

ĐIỀU 9.
1 Khuyến nghị với Nhà nước, các ngành hữu quan và các địa phương về các chủ trương chính sách, biện pháp phát triển của cảng.
2 Điều hòa và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các hội viên.
3 Tạo điều kiện phát huy sức mạnh của các hội viên, bổ sung và hoàn thiện các điều kiện cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất kinh doanh của cảng.
4 Thu thập và cung cấp cho Hội viên các thông tin đầy đủ về các cảng biển quốc tế liên quan, thông báo các khuyến nghị, thông tin, mẫu biểu chứng từ và hợp đồng theo thông lệ quốc tế.
5 Gíup đỡ các Hội viên tiếp cận, gia nhập, tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế liên quan cũng như trao đổi thông tin nghề nghiệp với các cảng biển trong khu vực và trên Thế giới.
6 Tổ chức quản lý, sử dụng điều hành các loại quỹ của Hiệp hội.
7 Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước trong việc phê chuẩn, gia nhập hoặc ký kết các công ước quốc tế có liên quan tới các hoạt động của cảng biển

Chương IV

HỘI VIÊN

ĐIỀU 10. Các đơn vị, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần khác nhau của Việt Nam, không phân biệt cấp quản lý, được phép hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác cảng, tán thành điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội và đóng hội phí đầy đủ có thể được xét để công nhận làm hội viên.
ĐIỀU 11. Các thủ tục, giấy tờ để xét công nhận làm hội viên gồm:
Đơn xin gia nhập Hiệp hội
Bản sao có công chứng quyết định thành lập doanh nghiệp
Quyết định công bố mở cảng
ĐIỀU 12. Các Tổ chức muốn được công nhận là hội viên sau khi nộp đơn và hồ sơ nói ở Điều 11 cho Ban chấp hành (BCH) Hiệp hội và phải được ít nhất 2/3 ủy viên BCH đồng ý. BCH sẽ cấp giấy chứng nhận hội viên cho các đơn vị.
ĐIỀU 13. Hội viên nào nếu tự ý không thi hành nghiêm chỉnh đầy đủ điều lệ của Hiệp hội, có những hành động gây phương hại cho uy tín hoạt động của Hiệp hội thì có thể bị xóa tên khỏi danh sách hội viên.
ĐIỀU 14. Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên:
1 Thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp Nhà Nước và điều lệ cũng như các qui định khác của Hiệp hội
2 Tham gia các hội nghị của Hiệp hội, thảo luận, biểu quyết các vấn đề liên quan, ứng cử các cơ quan quản lý của Hiệp hội.
3 Đóng hội phí và các khoản quỹ chung theo quy định của Hiệp hội.
4 Được cung cấp đầy đủ các thông tin về các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, khai thác cảng; được giúp đỡ về các mặt kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
5 Các Hội viên được giữ nguyên quyền chủ động sản xuất kinh doanh của mình, được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
6 Được Hiệp hội giúp đỡ trong các quan hệ với các tổ chức nước ngoài, như tham quan, học tập, thực tập, đào tạo. Hội viên không được lấy danh nghĩa Hiệp hội để quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước nếu không được Hiệp hội ủy nhiệm.

Chương V

BỘ MÁY TỔ CHỨC HIỆP HỘI

ĐIỀU 15. Bộ máy tổ chức của Hiệp hội bao gồm:
Đại hội toàn thể Hội viên
Ban chấp hành Hiệp hội
Cơ quan thường trực của BCH Hiệp hội
ĐIỀU 16. Đại hội toàn thể hội viên là cơ quan có quyền lực cao nhất của Hiệp hội được triệu tập 3 năm 1 lần và có nhiệm vụ:
Thảo luận và thông qua các khuyến nghị của Hiệp hội đối với Nhà nước về những vấn đề có liên quan tới các cảng biển.
Thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch, đề án của Hiệp hội, và những vấn đề quan hệ quốc tế của Hiệp hội.
Quyết định các biện pháp nhằm hỗ trợ các hội viên trong các vấn đề nghiệp vụ và sản xuất kinh doanh.
Quyết định các vấn đề tài chính, quyền lợi nhiệm vụ của Hội viên.
Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Hiệp hội, bầu cử hoặc bãi miễn các thành viên BCH
ĐIỀU 17. Đại hội toàn thể hội viên chỉ có thể tiến hành khi có ít nhất 2/3 số hội viên có mặt. Các nghị quyết của Đại hội toàn thể hội viên sẽ được biểu quyết theo nguyên tắc đa số quá bán. Riêng việc sửa đổi, bổ sung điều lệ ít nhất phải được 2/3 số hội viên thông qua.
ĐIỀU 18. Khi có yêu cầu đột xuất, Đại hội toàn thể hội viên có thể được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch BCH Hiệp hội hoặc yêu cầu của ít nhất 2/3 số hội viên.
ĐIỀU 19. Đại biểu dự Đại hội toàn thể hội viên phải là người giữ chức vụ cao nhất của đơn vị hội viên. Nếu vì lý do gì đó không tham dự hội nghị được, thì người đứng đầu đơn vị hội viên có thể ủy nhiệm (bằng văn bản) cho đại diện có thẩm quyền đi họp. Người được ủy nhiệm đi họp có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm như người đứng đầu đơn vị hội viên khi tham gia Đại hội toàn thể. Đại biểu hội viên có thể đem theo cố vấn, chuyên gia, nhưng những người này không có quyền biểu quyết.
ĐIỀU 20. Ban Chấp Hành Hiệp hội
1 BCH của Hiệp Hội, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội giữa 2 nhiệm kỳ đại hội. Nhiệm kỳ của BCH Hiệp hội là 3 năm. BCH Hiệp hội bao gồm:
· 1 Chủ tịch
· 3 Phó Chủ tịch
· 1 Tổng Thư ký
· 2 Ủy viên thường trực
Tổng thư ký phụ trách mọi hoạt động của cơ quan thường trực, điều hành xử lý các công việc hàng ngày. Cơ quan thường trực gồm có:
· 1 Ủy viên thường trực 1 nhân viên thư ký
· Một số chuyên gia, cố vấn pháp lý, nghiệp vụ.
· Số lượng và tiêu chuẩn chuyên gia, cố vấn do BCH Hiệp hội quyết định
2 Các thành viên trong BCH Hiệp hội đương nhiên được coi là đại biểu tham gia Đại hội toàn thể hội viên theo nhiệm kỳ.
3 Chế độ làm việc của thành viên BCH Hiệp hội, các chuyên gia là kiêm nhiệm. Tuy nhiên, các thành viên này sẽ được phụ cấp hàng tháng, phụ cấp công tác phí, BCH Hiệp hội sẽ quy định cụ thể về mức và cách thức trả phụ cấp.
4 BCH họp ít nhất 6 tháng một lần để xem xét đánh giá các công việc hoạt động của Hiệp hội và của BCH.
ĐIỀU 21. Nhiệm vụ của BCH Hiệp hội
1 Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện các nghị quyết của Đại hội toàn thể hội viên cũng như các quyết định, chương trình công tác của Hiệp hội.
2 Xây dựng các đề án, dự án, qui chế phối hợp hành động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giữa các hội viên.
3 Gỉai quyết mọi thủ tục với các cơ quan Nhà nước có liên quan về việc cử đại diện của Hiệp hội đi công tác, học tập, tham quan ngắn hạn ở nước ngoài.
4 Tổ chức các lớp học, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cho các cán bộ, công nhân của hội viên cử đến.
5 Quản lý tài chính và chi tiêu của Hiệp hội.
6. Chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội toàn thể hội viên.

Chương VI

TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

ĐIỀU 22. Các nguồn thu tài chính của Hiệp hội
1. Hội phí đóng góp của hội viên (do BCH quy định)
2. Các nguồn thu khác do hoạt động chung của hội tạo ra
3. Tài trợ của các tổ chức quốc tế hoặc của các Hiệp hội các nước
4. Tài trợ của Nhà nước nếu có.
ĐIỀU 23. Hiệp hội sử dụng các nguồn thu chính để:
1. Chi phí cho các hoạt động hàng ngày của Hiệp hội kể cả các hoạt động quốc tế
2. Trả tiền nhà, điện nước, tiền xe cộ
3. Trả lương, phụ cấp cho các ủy viên BCH, các chuyên gia, cố vấn kể cả công tác phí.
4. Các chi phí khác.
ĐIỀU 24. Chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội đứng tên chủ tài khoản và trực tiếp quản lý tài chính của Hiệp hội. Hàng năm, Chủ tịch và Tổng thư ký phải thông báo đầy đủ tình hình thu, chi tài chính cho các Hội viên. Công tác quản lý tài chính kế toán phải theo đúng điều lệ kế toán thống kê của Nhà nước ban hành.

Chương VII

GIẢI THỂ HIỆP HỘI

ĐIỀU 25. Hiệp hội sẽ được giải thể khi ít nhất có 2/3 hội viên nhất trí đề nghị và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Trước khi giải thể, Chủ tịch và Tổng thư ký Hiêp hội có nhiệm vụ hoàn tất mọi công việc còn tồn tại của Hiệp hội và báo cáo cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ biết để xem xét phê chuẩn giải thể.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

ĐIỀU 26. Bản Điều lệ này gồm 8 chương 26 điều đã được Đại hội toàn thể hội viên nhất trí thông qua tại Đại hội toàn thể hội viên của Hiệp hội lần thứ 5 ngày 08-09 tháng 11 năm 2004 tại Tp. Cần Thơ.
Chỉ có Đại hội toàn thể hội viên của Hiệp hội mới có quyền sửa đổi Điều lệ này.
Điều lệ của Hiệp hội có hiệu lực thi hành theo quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

DANH SÁCH HỘI VIÊN CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Miền Bắc
Cảng Quảng Ninh
Trực thuộc: Tổng Cty Hàng hải VN

Vị trí cảng: 20o02’35”E

Điểm đón trả hoa tiêu: 20o43’04”N – 107o10’33”E

Địa chỉ: 1 Cái Lân, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.33) 3 825 627

Fax: (84.33) 3 826 118

Emailquangninhport@vnn.vn,

www.quangninhport.com.vn

Cảng Cẩm Phả
Cơ quan chủ quản: CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ
Trực thuộc : Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
Vị trí Cảng: 21°01’30″ N – 107°22’00″ E
Điểm đón trả hoa tiêu: 20°43’04″ N – 107°10’03″ E
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tel: (84.33) 3865045
Fax: (84.33) 3865320
Email: campha_port@vnn.vn
Website: http://www.camphaport.com.vn

Cảng Hải Phòng
Trực thuộc: Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam
Trong vùng quản lý hàng hải của: Cảng vụ Hải Phòng
Vị trí Cảng: 20°52’N – 106°41’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 24°60’N – 106°51’E
Địa chỉ: 8A Trần Phú, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng
Tel: (84.31) 3859945/3859824
Fax: (84.31) 3552049/3859973
Email: haiphongport@hn.vnn.vn
Web Site:www.haiphongport.com.vn

Cảng Đình Vũ
Tên gọi: C.TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Cơ quan chủ quản: Cảng Hải Phòng
Trong vùng quản lý hàng hải của:
Vị trí Cảng: 20°54’N – 106°46’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 20°40’N – 106°51’E
Địa chỉ: Phường Đông Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng
Tel: (84.31) 3769955
Fax: (84.31) 3769946
Email: kinhdoanh@dinhvuport.com.vn
Web Site: www.dinhvuport.com.vn

Cảng Đoạn Xá
Trực thuộc: Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Cảng vụ Hải Phòng

Vị trí Cảng: 20°52’N – 106°41’E

Điểm đón trả hoa tiêu: 20°40’N – 106°51’E

Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng

Tel: (84.31) 3767949 / 3765029

Fax: (84.31) 3765727

Email: doanxaport@vnn.vn

Website: www.doanxaport.com.vn

Cảng Vật Cách
Trực thuộc: Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Hải Phòng
Vị trí Cảng: 20°53’16″ N – 106°36’48″ E
Điểm đón trả hoa tiêu: 20°40’N – 106°51’E
Địa chỉ: Kilômét số 9, Quốc lộ 5, P. Quán Toan, Q.Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Tel:3850018–3850026
Fax: (84.31) 3850018–3850026
Email: vatcachport@vnn.vn

Cảng Cửa Cấm
Tên cảng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM
Trực thuộc: Sở Giao Thông Công Chánh Tp.Hải Phòng
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Hải Phòng
Vị trí Cảng: 20°52’N – 106°41’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 20°40’N – 106°51’E
Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng
Tel: (84.31) 3837391
Fax: (84.31) 3837393
Email: camporthp1@gmail.com

Cảng Transvina
Trực thuộc : Cty TNHH Vận chuyển hàng Công nghệ cao / Tổng Cty Hàng hải VN
Vị trí cảng : 20°52’N – 106°41’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 20°40’N – 106°51’E
Địa chỉ: 280 Ngô Quyền, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng ĐT (Tel): (84.31) 3753040 / 3741271
Fax: (84.31) 3741272/3765252
E-mail: leminhchinh@hn.vnn.vn / chinhlm@transvina.com.vn

Cảng Xăng Dầu B12
Trực thuộc : Cty Xăng dầu B12 – Tổng Cty Xăng dầu Việt Nam
Vị trí cảng: 20°57’54″N – 103°03’17″E
Điểm đón trả hoa tiêu : 20°43′ 04″N – 107°10′ 03″E
Địa chỉ: Khu 1, phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: (84.33) 3846360 – 3846689
Fax: (84.33) 3847091
E-mail: B12oilterm@petrolimex.com.vn
Website: http://www.b12petroleum.com.vn

Miền Trung
Cảng Thanh Hóa
Tên cảng: CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG THANH HOÁ
Trực thuộc: UBND tỉnh Thanh Hóa
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Thanh Hoá
Văn phòng chính: Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
ĐT: (84.37) 3613073 / 3613074
Số fax: (84.37) 3613075
Vị trí cảng (Port’s location):
. Bến cảng Nghi Sơn: 19°18’20″N – 105°49’00″E
Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
ĐT: (84.37) 3862237
Fax: (84.37) 3862373
Điểm đón trả hoa tiêu: 19°17’01″N – 105°49’50″E

. Bến cảng Lễ Môn: 19°48’00″N – 105°49’00″E
Xã Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hó.
Tel: (84.37) 3910062
Fax: (84.37) 3910112
Điểm đón trả hoa tiêu: 19°47’01″N – 105°49’58″E
Email: thanhhoaport@gmail.com

Cảng Nghệ Tĩnh
Trực thuộc: Tổng Cty Hàng hải VN
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ Nghệ An
Vị trí Cảng Cửa Lò: 18°49’42″N – 105°4’E
Vị trí Cảng Bến Thủy: 18°39’N – 105°42’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 18°48’05″N – 105°48’02″E
Địa chỉ: 10 Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An
Tel: (84.38) 3847145
Fax: (84.38) 3847142
Email: ndh@nghetinhport.com.vn
Website: nghetinhport.com.vn

Cảng Hà Tĩnh
Trực thuộc: Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh
Vị trí cảng:

Bến cảng Vũng Áng: 1808’00″N- 10623’30″E
Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điểm đón trả hoa tiêu:1808’00″N – 10623’30″E

Bến cảng Xuân Hải: 1841’03″N – 10545’06″E
Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Điểm đón trả hoa tiêu: 18°41’03″N – 105°45’06″E
Địa chỉ Văn phòng: Thị trấn Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: (84.39) 3821541 / 3821544 / 3821314 / 3821594
Fax: (84.39) 3821313 / 3821906
E-mail: hascom@hn.vnn.vn

Cảng Quảng Bình
Tên cảng: Công ty Cổ Phần Cảng Quảng Bình
Cơ quan chủ quản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Địa chỉ: Thanh Khê – Thanh Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình
Vị trí cảng :
BẾN CẢNG GIANH: 17°42’10″N – 106°28’18″E
Thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
ĐT: (84.52) 3866017 – 3866297 Fax: (84.52) 3866133

BẾN CẢNG NHẬT LỆ: 17°28’31″N – 106°37’09″E
Phường Đồng Mỹ, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
ĐT: (84.52) 3824359
Fax: (84.52) 3823599
Điểm đón trả hoa tiêu:17°42’27″N-106°30’30″E, 17°29’41″N-106°39’09″E
Fax:(84.52)3866133
Email: quangbinhport@gmail.com

Cảng Cửa Việt
Tên cảng: Cảng Vinashin – Cửa Việt
Trực thuộc: Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Quảng Trị
Vị trí Cảng: 16°54’15″0N – 107°10’58″8E
Điểm đón trả hoa tiêu: 16°54’24″6N – 107°12’18″7E
Địa chỉ: Thị trấn Cửa Việt – Gio Linh – Quảng Trị
Tel: (84.53) 3824355 – 3824274
Fax: (84.53) 3824280
Email: vinashincuaviet@yahoo.com.vn

Cảng Thuận An
Trực thuộc: Sở Giao Thông Vận Tải Thừa Thiên – Huế
Vị trí Cảng: 16°33’24″N – 107°38’38″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 16°35’21″N – 107°37’23″E
Địa chỉ: thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Tel: (84.54) 3866037 / 3866164
Fax: (84.54) 3866164
Email: cangthuananctcp@gmail.com
Wbsite: www.thuananport.huecity.com

Cảng Đà Nẵng
Tên Cảng: Cty TNHH 1 Thành viên Cảng Đà Nẳng
Cơ quan chủ quản: TỔNG CTY HÀNG HẢI VIỆT NAM
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Đà Nẵng
Vị trí Cảng: 16°07’02″N – 108°12’08″E
Điểm lấy hoa tiêu: 16°10’N – 108°11’E
Địa chỉ: 26 Bạch Đằng – Đà Nẵng
Số điện thoại: 84.511.3822513 /3 835675
Fax: 84.511.3822565
Email: cangdn@dng.vnn.vn
Website: http://danangportvn.com

Cảng Nguyễn Văn Trỗi
Trực thuộc: Cty Sông Thu – Bộ Quốc Phòng.
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Đà Nẵng
Vị trí Cảng: 16°03N – 108°13’15″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 16°10’N – 108°11’E
Địa chỉ: 152 đường 2 tháng 9, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84.511) 3626313 – 3622902
Fax: (84.511) 3623755 – 3621964
Email: info@songthu.com.vn

Website: www.songthu.com.vn

Cảng Kỳ Hà
Tên cảng: CẢNG KỲ HÀ – CTY THÉP TRƯỜNG THÀNH
Trực thuộc: Bộ Quốc Phòng
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Đại diện Cảng vụ Đà Nẵng tại Kỳ Hạ
Vị trí Cảng: 15°29’05″N – 108°41’05″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 15°29’N – 108°41’05″E
Địa chỉ: Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: (84.510) 3871303 – 3871302 – 3871309
Fax: (84.510) 3871301
Email: truongthanhsteel@gmail.com

Cảng Kỳ Hà-Quảng Nam
Tên cảng: Cty TNHH Một Thành Viên Cảng Kỳ Hà – Quảng Nam
Trực thuộc: Khu kinh tế mở Chu Lai
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Kỳ Hà
Vị trí Cảng: 15°28’44″N – 108°41’03.5E
Điểm đón trả hoa tiêu: 15°29’5″N – 108°41’7″E
Địa chỉ: Xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Tel: (84.510) 3550777 – 3550108
Fax: (84.510) 550108 / 872787
Email: kyhaport@dng.vnn.vn

Cảng Hải Sơn
Trực thuộc: Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc Phòng
Trong vùng quản lý hàng hải của: Cảng vụ Đà Nẵng
Vị trí Cảng: 16°06’04″N – 108°14’03″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 16°10’N – 108°11’E
Địa chỉ: 96 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng.
Tel: (84.511) 3831100 / 3920196
Fax: (84.511) 3831520 / 3920196
E-mail: haisonx50@gmail.com

Cảng 9 Sông Hàn
Tên cảng: CẢNG 9 SÔNG HÀN
Trực thuộc: Công ty CP Vận tải biển Đà Nẵng – Sở Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng
Vị trí cảng: 16°03’40″N – 108°13’16″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 16°10’N – 108°11’E
Địa chỉ: 156 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng
ĐT: (84.511) 3822977 Fax: (84.511) 3834796

E-mail: danangship@vnn.vn

Cảng Quy Nhơn
Tên Cảng : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN.
Cơ quan chủ quản : Tổng Công ty hàng hải Việt Nam.
Trong vùng quản lý hàng hải của: Cảng vụ Quy Nhơn.
Vị trí Cảng : 13°44’33″N – 109°14’E
Điểm lấy hoa tiêu : 13°44’33″N – 109°15’00″E
Địa chỉ : 02 Phan Chu Trinh-TP. Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Số điện thọai: (84.56) 3892159 / 3892363
Số Fax : (84.56) 3891783
Website: http://www.quinhonport.com.vn
Email: quinhonport@dng.vnn.vn

Cảng Thị Nại
Trực thuộc: Tổng Công ty sản xuất đầu tư DV XNK Bình Định
Vị trí Cảng: 13°46’N – 109°15’16″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 13°44’19″N – 109°15’16″E
Địa chỉ: số 2 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Tel: (84.56) 3892991
Fax: (84.56) 3892097
Email: thinaiport@vnn.vn

Cảng Nha Trang
Tên cảng: Cty TNHH Một Thành Viên Cảng Nha Trang Trực thuộc: Cục Hàng Hải Việt Nam
Vị trí Cảng: 12°12’N – 109°13′ E
Điểm đón trả hoa tiêu: 12°14’5″N – 109°18’7″E & 12°10’2″N – 109°15’5″E
Địa chỉ: 5 Trần Phú, phường Vĩnh Nghiêm, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Tel: (84.58) 3590021 / 3590022
Fax: (84.58) 3590017
Website: www.nhatrangport.com.vn
Email: nhatrangport@dng.vnn.vn

Cảng Cam Ranh
Tên cảng: Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh
Trực thuộc: Tổng công ty hàng hải Việt Nam
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Nha Trang
Vị trí Cảng: 11°54’N – 109°09’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 11°48.5’N – 109°12.5’E
Địa chỉ: 9 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Tel: (058) 3854565/3854307
Fax: (058) 3854536
Email: mail@camranhport.vn
Website: www.camranhport.com.vn

Cảng Chân Mây
– Cơ quan chủ quản: Cty TNHH một thành viên cảng Chân Mây
– Trực thuộc: Tập đòan công nghiệp tàu thủy Việt Nam
– Vị trí cảng : 16°20’00″N – 108°00’00″E
– Điểm đón trả hoa tiêu: 16°21’17″N – 108°00’00″E
– Địa chỉ: Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
– ĐT: (84.54) 3876096
– Fax: (84.54) 3891838
– E-mail: info@chanmayport.com.vn
– Website: www.chanmayport.com.vn

Cảng Vũng Rô
Tên cảng: CTY TNHH MỘT TV CẢNG VŨNG RÔ
Trực thuộc: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Vị trí cảng: 109°25’E – 12°51’N
Điểm đón trả hoa tiêu: 12°51’06″N – 109°24’30″E
Địa chỉ: 192 Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
ĐT: (84.57) 3501538 / 3511633/3820312
Fax: (84.57) 3823703/3511634
E-mail: vpct@vungroport.com.vn

Website: http://www.vungroport.com.vn

III. Miền Nam

Cảng Bình Dương
Tên cảng: CTY CỔ PHẦN CẢNG BÌNH DƯƠNG
Trực thuộc: Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh Bình Dương
Vị trí cảng: 10°53’57″N – 106°50’17”E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’40”N – 107°02’03”E
Địa chỉ: Ấp Ngãi Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
ĐT: (84.8) 37325674 – 37325675; (84.650) 3749470
Fax (Fax): (84.8) 37325673; (84.650) 3749478
Email : cuongdk@binhduong.com.vn

Cảng VICT
Tên cảng: CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VN – CTY LD P/TRIỂN TIẾP VẬN SỐ 1
Trực thuộc: Bộ Kế họach và Đầu tư
Vùng quản lý hàng hải : Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM
Vị trí cảng: 10°46’N – 106°44’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’N – 107°03’E
Địa chỉ: Đường A5, Khu phố 5, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM
ĐT (Tel): (84.8) 38729999
Fax (Fax): (84.8) 38724888
E-mail: vt.ha@vict-vn.com
Website: www.vict-vn.com

Cảng Bình Minh
Tên cảng: CTY CỔ PHẦN CẢNG BÌNH MINH

Trực thuộc: LD Cty CP Hoàng Quân Mê Kông – Cty CP 620 Châu Thới

Vị trí cảng: 10°20’N – 105°49’E

Điểm đón trả hoa tiêu: 09°30’26″6N – 106°30’01″7E

Địa chỉ : Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (84.70) 3752567
Fax: (84.70) 3752599
E-mail : binhminhport@yahoo.com.vn

Cảng Cái Cui
Tên cảng : CẢNG CÁI CUI

Trực thuộc: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Vị trí cảng: 09°59’6.28″N – 105°50’7.98″E

Điểm đón trả hoa tiêu: 09°30’23″2N – 106°30’26″E

Địa chỉ: Số 02 khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

ĐT (Tel): (84.710) 3917393 – 3917395

Fax (Fax): (84.710) 3917394

E-mail: caicuiport@gmail.com

Cảng Phú Mỹ
Trực thuộc: Cty CP Dịch Vụ XNK Nông lâm Sản và Phân Bón Bà Rịa
Vùng quản lý hàng hải: Cảng Vụ Vũng Tàu
Vị trí Cảng: 10°35’00″~10°35’30″N – 107°01’30″~107°02’02″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°19’00″N – 107°02’00″E
Địa chỉ: Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tel: (84.64) 3876603 – 3876604 – 3876605
Fax: (84.64) 876600 – 876800
Email:cecile.nguyen@bariaserece.com

Cảng Đồng Nai
Tên cảng: Công ty CP Cảng Đồng Nai
Trực thuộc: Công ty phát triển Khu Công Nghiệp Biên Hoà.
Trong vùng quản lý hàng hải của cảng vụ: Cảng vụ Đồng Nai
Vị trí Cảng:
– Cảng Long Bình Tân: 10°54’01″N – 106°50’29″E
– Cảng Gò Dầu A: 10°39’28″N – 107°01’16″E
– Gò Dầu B: 10°37’08″N – 107°01’26” “E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’N – 107°01’26″E
Địa chỉ: Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Tel: (84.61) 3832225 – 3831439 Fax (Fax): (84.61) 3831259
E-mail : dongnaiport3@gmail.com
Website: www.dongnai-port.com

VP bến cảng Gò Dầu A: Xã Phước Thái, H. Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Tel: (84.61) 3543328 Fax: (84.61) 3841252

VP bến cảng Gò Dầu B: Xã Phước Thái, H. Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Tel: (84.61) 3841599 Fax: (84.61) 3543790

Tân Cảng Sài Gòn
Tên cảng: TỔNG CTY TÂN CẢNG SAIGON
Trực thuộc: Bộ Tư lệnh hải quân
Trong vùng quản lý Hàng hải của Cảng vụ: Tp.HCM
Vị trí cảng:
– Tân Cảng: 10°47’N – 106°42’E
– Cát Lái: 10°45’25″N – 106°47’40″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’40”N – 107°02’E
Địa chỉ: Cuối đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
ĐT: 84.8.38994388 / 38990694 / 35122099
Số fax: 84.8.38993950 / 35120591
E-mail: info.snp@saigonnewport.com.vn
Website: www.saigonnewport.com.vn

Cảng Sài Gòn
Tên cảng: CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN
Trực thuộc: Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam
Vị trí cảng : 10°50’N -106°45’E,
Các bến cảng tại khu vực Tp.HCM : 10°34’41”N – 107°01’27”E các bến cảng tại Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’N -107°03’E vào các bến cảng tại khu vực Tp.HCM (to the terminals in HCMC), và 10°19’00”N -107°02’00” vào các bến cảng tại khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa-VT

Địa chỉ VP chính: 3 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM
ĐT: (84.8) 39401825 – 39401826 – 39400826.
IDD call: (84.8) 9401030 – 38254362
Fax: (84.8) 39400168 – 38263092
E-mail: info@saigonport.com.vn
Website: www.csg.com.vn

Cảng Bến Nghé
Tên cảng: Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé
Trực thuộc: Tổng Công ty Cơ khí – GTVT Sài Gòn
Trong vùng quản lý hàng hải của cảng vụ: Sài Gòn
Vị trí Cảng: 10°45’45″N – 106°44’00″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’N – 107°03’E
Địa chỉ: đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.08) 38723316 / 38723317
Fax: (84.08) 38728383 / 38726499
Website: http://www.benngheport.com
Email: nthai@benngheport.com

Cảng Tân Thuận Đông
Trực thuộc: Cty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
Vị trí cảng: 10°45’27″N – 106°43’57″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’N – 107°03’E
Địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 38721873 – 38721836 – 38726221 – 38728691
Fax: (84.8) 38721873 – 38725190
E-mail: ttdongport@hcm.vnn.vn

Cảng Rau Quả
Trực thuộc: Công ty cổ phần Cảng Rau quả
Trực thuộc: Bộ Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn
Vị trí Cảng: 10°44’N – 106°44’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’N – 107°03’E
Địa chỉ: 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: (84.08) 37731121 / 37731123 / 38733109 / 38730095
Fax: (84.08) 38733342
Email : vegeportjco@vnn.vn

Website : www.vegeportjco.com

Cảng Xăng Dầu Cát Lái
Tên cảng: XĂNG DẦU CÁT LÁI
Trực thuộc: Cty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư PETEC
Vị trí Cảng: 10°44’N – 106°46’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’N – 107°03’E
Địa chỉ: Đường số 3, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.08) 38976046 / 38976423
Fax: (84.08) 38976045
E-mail : minhkhu_petec@yahoo.com.vn

Cảng Sài Gòn Petro
Trực thuộc: Cty TNHH một thành viên Dầu khí Tp.HCM
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Cảng vụ Tp.HCM
Vị trí Cảng: 10°45’10″N – 106°47’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’N – 107°03’E
Địa chỉ: Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đ/c liên hệ: Cty Dầu khí Tp. HCM, 27 Nguyễn Thông, Quận 3, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 39307037
Fax: (84.8) 39307642
Email : vinhsang@saigonpetrol.com.vn

Cảng Xăng Dầu Nhà Bè
Tên cảng: CẢNG XĂNG DẦU NHÀ BÈ
Trực thuộc: Cty Xăng dầu Khu vực II
Vị trí cảng: 10°42’N – 106°44’34″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’N – 107°03’E
Địa chỉ: Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT (Tel): (84.8) 38738586 – 38738587
Fax (Fax): (84.8) 38738580
Email : hungnd.kv2@petrollimex.com.vn

Cảng Bông Sen
Tên cảng: CẢNG LOTUS
Trực thuộc: Công ty Liên doanh Bông Sen
Vị trí cảng: 10°41’N – 106°46’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’40″N – 107°02’30″E
Địa chỉ: 1A Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 38730147 – 38730148
Fax): 84.8.8730145
E-mail: lotusportvn@hcm.vnn.vn
Website: www.lotusport.com

Cảng Mỹ Thới
Tên cảng: Công ty Cổ phần cảng Mỹ Tho
Trực thuộc: Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Cảng Mỹ Tho
Vị trí Cảng: 10°20’N – 106°19’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°19’148″6 N – 107°03’17″7 E
Địa chỉ: km 02, đường 864, Xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Tel: (84.73) 3853048
Fax: (84.73) 3853049
Email: mythoporttg@vnn.vn

Cảng Đồng Tháp
Tên cảng: CẢNG ĐỒNG THÁP
Trực thuộc: Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp
Vị trí cảng:

Bến cảng Đồng Tháp : 10°29’30″N – 105°34’20″E
Phường 11, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp .
ĐT: (84.67) 893398
Fax: (84.67) 893398

Bến cảng Sa Đéc (Sa Dec Terminal): 10°10’15″N – 105°45’00″E
Khu C – Khu công nghiệp Sa Đéc, xã Tân Qui Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
ĐT : (84.67) 761667 – 762298.

Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20’07″N – 105°03’00″E
VP chính: Phường 11, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
ĐT : (84.67) 3893398
Fax: (84.67) 3893398
Email: nguyenthaibinh2008@yahoo.com.vn

Cảng Vĩnh Long
Tên cảng : CTY CP CẢNG VĨNH LONG
Trực thuộc: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Vị trí cảng: 10°20’40″N – 107°03’00″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°12’07″N – 106°57’30″E
Địa chỉ: 170/2 Phạm Hùng, phường 9, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT (Tel): (84.70) 822635 – 826124
Fax (Fax): (84.70) 825291
E-mail: vinhthai-port2004@yahoo.com.vn

Cảng Cần Thơ
Cơ quan chủ quản: Tổng công ty hàng hải Việt Nam
Trong vùng quản lý hàng hải của cảng vụ: Cảng vụ hàng hải Cần Thơ
Vị trí Cảng: 10°03’N – 105°42’E
Điểm đón trả hoa tiêu: 09°28’36″N – 106°30’34″E
Địa chỉ: 27 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Tp. Cần Thơ.
Tel: (84.710) 3841251 – 3841252 – 3841937
Fax: (84.710) 3841247 / 3842642
Email: linhtoan19@yahoo.com

Cảng Mỹ Thới
Tên cảng: MỸ THỚI – AN GIANG
Trực thuộc: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang
Trong vùng quản lý hàng hải của cảng vụ: Cảng vụ An Giang
Vị trí Cảng Mỹ Thới: 10°20’03″N – 105°29’08″E
Vị trí Cảng Bình Long: 10°34’14″N – 105°14’52″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 09°28’09″N – 106°30’4″E
Địa chỉ: Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tel: (84.76) 3831535 / 3831447
Fax: (84.76) 3831129/3832221
Email: mythoiport@vnn.vn
Website: www.mythoiport.com.vn

Thương Cảng Vũng Tàu
Chủ khai thác: Cty CP Thương cảng Vũng Tàu
Vị trí cảng: 10°24’40″N – 107°03’00″E
Địa chỉ: 973 đường 30 Tháng 4, P. 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
ĐT: (84.64) 3848312 / 3848544
Fax: (84.64) 3848193
E-mail: ops-cms@vungtauport.com.vn
Website: www.vungtauport.com.vn

Trà Nóc-Cần Thơ
Tên cảng: CẢNG TRÀ NÓC – CẦN THƠ
Trực thuộc: Cty Lương thực Sông Hậu, Tổng Cty Lương thực Miên
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Cảng vụ Cần Thơ
Vị trí cảng: 10°06’N – 105°42’26″E
Điểm đón trả hoa tiêu: 09°30’23″2N – 106°30’26″E
Địa chỉ: Lô 18 khu Công nghiệp Trà Nóc, Tp. Cần Thơ
Số ĐT.: 3841328 – 3841177
Fax.: (84.710) 841457
E-mail: sohafood_caphong@songhaufood.com.vn

Bến Đầm-Côn Đảo Vũng Tàu
Tên cảng: CẢNG BẾN ĐẦM
Trực thuộc: Ban Quản lý Cảng Bến Đầm.
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ: Vũng Tàu
Địa chỉ:
Văn phòng Ban Quản Lý Cảng Bến Dầm: 1007/36 đường 30/4 – phường 11 – Tp. Vũng Tàu
ĐT: (84.64) 3621048
Fax: (84.64) 362104
Email: bqlcbd-hcd@yahoo.com

Công nghiệp tàu thủy-VT Cần Thơ
Tên cảng: Cảng Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải cần thơ
Trực thuộc: Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải cần thơ và Cảng vụ hàng hải Cần Thơ
Trong vùng quản lý hàng hải của cảng vụ: Sài Gòn
Vị trí Cảng: 10°04’N – 105°44’E
Điểm đón trả hoa tiêu : 09°30’23”6N – 106°30’01”E
Địa chỉ: 26 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy,Tp. Cần Thơ
ĐT: (84.0710) 3846650 / 3885381
Fax: (84.0710) 3885380
E-mail: cangcashin@gmail.com
Website: www.cashin.vn

Cảng Interflour Cái Mép
Tên cảng: CẢNG INTERFLOUR CAI MEP
Trực thuộc: Interflour Vietnam Ltd.,Co
Vị trí cảng: 10o 32’39”N – 107o01’35”E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10o17’15”N – 107o04’56”E
Địa chỉ: Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ĐT: +84 (064) 3 936 953
Fax: +84 (064) 3 936 948
Email: info@interflour.com.vn
Website: www.interflour.net

Cảng SP-PSA
Tên cảng: CẢNG QUỐC TẾ SP – PSA
Trực thuộc: Công ty Liên doanh
Vị trí cảng: 10o 34’00.24”N – 107o01’08.35”E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10o19’00”N – 107o02’00”E
Địa chỉ: Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trần Phú Mỹ, H. Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt nam
ĐT: +84 (064) 3 924 567
Fax: +84 (064) 3 924 555
E-mail: info@sp-psa.com.vn
Website: www.sp-psa.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *