Đại lý Hàng hải

NSAgency cung cấp các Dịch vụ đại lý hàng hải cho các loại tàu thương mại và tàu dầu cả trong cảng và ngoài phao SPM Nghi Sơn bao gồm:

  • Thông báo về tình trạng luồng lạch, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí cho người ủy thác trước khi tàu đến;
  • Thu xếp các thủ tục cho tàu ra vào cảng biển, thu xếp hoa tiêu, cầu bến, bố trí tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa, xử lý các tình huống phát sinh với các bên hữu quan và nhà chức trách địa phương;
  • Lập báo cáo tàu rời, quyết toán cảng phí, thu nhập chứng từ và thanh toán các khoản phí theo ủy quyền của người ủy thác;
  • Giải quyết các tranh chấp hàng hải, thu xếp cứu hộ hàng hải và tham gia xử lý tai nạn hàng hải;
  • Thu xếp hộ chiếu, thị thực, dịch vụ y tế, thủ tục thay đổi thuyền viên, các dịch vụ đại lý bảo vệ quyền lợi chủ tàu khác;
  • Các nghiệp vụ môi giới thuê tàu và tư vấn thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *